Užívateľ súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) s tým, aby spoločnosť SOS Global Partners, s.r.o. v rámci služby narokyonline.sk spracúvala a používala osobné údaje užívateľa, a to iba meno, priezvisko a e- mailovú adresu, od okamihu potvrdenia tejto žiadosti o zaslanie zmluvného vzoru na jeho e- mailovú adresu za účelom identifikácie užívateľa a ďalej marketingových aktivít. Súčasne užívateľ súhlasí s tým, aby spoločnosť spoločnosť SOS Global Partners, s.r.o. v rámci služby narokyonline.sk po dobu neurčitú, resp. do výslovného odvolania tohto súhlasu zo strany užívateľa, zasielala svoje obchodné oznámenia užívateľovi v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z.z. Zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Užívateľ môže zasielanie informačných e-mailov kedykoľvek odmietnuť. Osobné údaje užívateľa môžu byť z databázy vymazané na základe žiadosti užívateľa odoslanej na adresu info@narokyonline.sk. Užívateľ týmto potvrdzuje, že bol spoločnosťou SOS Global Partners, s.r.o. v rámci služby narokyonline.sk poučený o tom, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, a že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať ako aj o práve užívateľa na prístup k osobným údajom, práve na opravu osobných údajov, práve požadovať od správcu osobných údajov vysvetlenie v prípade podozrenia, že k spracúvaniu osobných údajov dochádza v rozpore so zákonom, práve požadovať odstránenie protiprávneho stavu, najmä blokovaním, opravou, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov a práve obrátiť sa v prípade uvedeného podozrenia či odmietnutia odstránenia uvedeného protiprávneho stavu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.