1. Účel spracúvania osobných údajov:

  Účelom spracovania osobných údajov je vybavovanie súdnych sporov podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

 4. Zoznam osobných údajov:

  Meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt,, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90), nazýva sa žalobou.

 5. Dotknuté osoby:

  Fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:
  • Klientsky spis je advokátom v spisovom archíve uchovávaný až do uplynutia skartačnej lehoty.
  • Po zaplatení faktúry a finančnom usporiadaní pohľadávok a záväzkov sa klientsky spis uzatvorí a uloží do spisového archívu.
  • Dátum uloženia spisu do archívu sa vyznačí na prvej strane spisového obalu, v protokole klientskych spisov a v menoslove klientov.
  • Skartovať klientsky spis je možné až po uplynutí skartačnej lehoty. Ak sa na advokáta vzťahuje povinnosť viesť registratúrny poriadok a registratúrny plán schválený príslušným štátnym archívom, postupuje advokát pri skartácii v súlade s nimi.
  • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov.
  • Skartačná lehota plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu archívu.
  • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu.
  • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.
 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Kategória osobných údajov:

  Bežné osobné údaje.

 11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
  Tretie strany Právný základ
  Orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
  Príslušný súd Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
  Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).