1. Účel spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom fakturácie dotknutých osôb, vedenia účtovných dokladov, zmlúv a objednávok klientov pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov.

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov.
 4. Zoznam osobných údajov:

  Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.

 5. Dotknuté osoby:

  Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:
  • Obchodné podmienky nákupov a dodávok - 5 rokov,
  • Obchodné príležitosti (vyhľadávanie )- 2 roky,
  • Dopyty - 5 rokov,
  • Ponuky - 3 roky,
  • Ceny - 3 roky,
  • Zákazníci- 3 roky,
  • Obchodné zmluvy a dohody - 5 rokov (po strate platnosti zmluvy alebo dohody),
  • Faktúry - 10 rokov,
  • Kniha doručených a odoslaných faktúr alebo iná evidenčná pomôcka - 10 rokov,
  • Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) - 10 rokov,
  • Kniha objednávok - 10 rokov,
  • Výdajky a prevodky - 5 rokov,
  • Odvody do fondov (mesačne) - 10 rokov,
  • Pokladničné doklady a knihy, vrátane limitu pokladničnej hotovosti - 10 rokov,
  • Účtovníctvo, ročná účtovná závierka, hlavná kniha - 10 rokov,
  • Bankové doklady (vrátane výpisov a hromadných prevodných príkazov) - 10 rokov,
  • Bankové výpisy (bežného účtu, investičných prostriedkov, sociálneho fondu) - 10 rokov,
  • Doklady súvisiace s evidenciou majetku, vrátane leasingu - 5 rokov,
  • Colné hlásenia, styk s colnicami - 10 rokov,
  • Porušenie finančnej a cenovej disciplíny- opatrenia - 5 rokov,
  • Hospodárske zmluvy (dodávka energií) - 10 rokov,
  • Skladová agenda (výdavky, príjemky) - 5 rokov,
  • Telekomunikačná agenda (výpisy, záručné listy a pod.) vrátane správy mobilných telefónov, a controllingu - 5 rokov,
  • Nájomné zmluvy - 10 rokov,
  • Nákup strojov a zariadení - 5 rokov.
 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
  Tretie strany Právný základ
  Daňový úrad Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
  Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  Iný prevádzkovateľ (sprostredkovateľ) - Spracovateľ personálnej, mzdovej a účtovnej agendy na základe článku 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 11. Kategória osobných údajov:

  Bežné osobné údaje.