1. Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie obchodných partnerov.

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 4. Zoznam osobných údajov:

  Meno, priezvisko, titul, adresa pracovné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje zamestnávateľa.

 5. Dotknuté osoby:

  Obchodní partneri prevádzkovateľa.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:

  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však 10 rokov po ukončení spolupráce.

 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov prevádzkovateľom.

 8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Kategória osobných údajov:

  Bežné osobné údaje.

 11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
  Tretie strany Právný základ
  Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).