1. Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú za účelom správy registratúry, archivovania dokumentov, a využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk.

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 4. Zoznam osobných údajov:

  Titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 5. Dotknuté osoby:

  Fyzické osoby - odosielatelia a prijímatelia korešpondencie, štatutárny orgán prevádzkovateľa, osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v archíve.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:
  • Bežná korešpondencia- 2 roky,
  • Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest – 5 rokov,
  • Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10 rokov,
  • Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
  • Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou spisu klienta – 10 rokov.
 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Kategória osobných údajov:

  Bežné osobné údaje.

 11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
  Tretie strany Právný základ
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Iný oprávnený subjekt Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov