1. Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vybavovania sťažností podnetov, námietok alebo žiadostí.

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

  napr. na základe nariadenia GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z., Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka.

 4. Zoznam osobných údajov:

  identifikačné údaje osôb, ktoré podali u prevádzkovateľa žiadosť, sťažnosť, podnet alebo námietku, na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osoby a vykonávať s ňou príslušnú komunikáciu (titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o sťažnosti, podnete, žiadosti alebo námietky.

 5. Dotknuté osoby:

  Fyzické osoby, ktoré podali sťažnosť, iné osoby, ktorých osobné údaje sú potrebné na vybavenie sťažnosti.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:

  Po dobu päť rokov od vybavenia sťažnosti.

 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:

  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Kategória osobných údajov:

  Bežné osobné údaje.

 11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
  Tretie strany Právný základ
  Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)