Nepreplatili Vám mzdu alebo cestovné? Nedostali ste odstupné? Nezaplatil Vám zamestnávateľ odškodnenie za pracovný úraz alebo chorobu z povolania? Prepustili Vás kvôli znižovaniu stavu, ale na Vašu pozíciu hneď nastúpil niekto iný?

Obráťte sa na nás! Pomôžeme Vám získať Vaše peniaze!

Nevyplatená mzda

Zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu vo výške dohodnutej v pracovnej zmluve ako aj v dohodnutom termíne. Pokiaľ Vám zamestnávateľ odmieta zaplatiť, nenechajte to tak! Obráťte sa na nás a my Vám s tým pomôžeme!

Čo pomôžeme vyriešiť?

 • nevyplatenú mzdu
 • nevyplatené nadčasy
 • nevyplatené provízie
 • nevyplatené provízie
 • a ďalšie peniaze, ktoré Vám dlží zamestnávateľ

Pracovný úraz

Jednou z povinností zamestnávateľa je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnávateľ teda zodpovedá zamestnancovi za škodu vzniknutú pracovným úrazom. Pracovný úraz je úraz, ktorý sa zamestnancovi stal na pracovisku alebo pri plnení pracovných povinností.

Na čo všetko máte nárok pri pracovnom úraze?

 • bolestné
 • úrazový príplatok
 • odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • preplatenie účelne vynaložených nákladov spojených s liečením
 • preplatenie účelne vynaložených nákladov spojených s liečením
 • jednorazové vyrovnanie
 • jednorazové odškodné

Nárok na odstupné

Pri výpovedi od zamestnávateľa máte nárok na odstupné (podľa dĺžky trvania pracovného pomeru vo výške až  trojnásobku priemerného zárobku.

Na odstupné máte nárok:

 • pokiaľ bol pracovný pomer ukončený z dôvodov premiestenia alebo zrušenia sídla firmy zamestnávateľa a zamestnanec nesúhlasí so zmenou
 • ak sa stane zamestnanec nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutia zamestnávateľa
 • zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo podľa lekárskeho posudku spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,

Pokiaľ je pracovný pomer ukončený kvôli pracovnému úrazu či choroby z povolania, máte právo na odstupné v minimálnej výške dvanásťnásobnej priemernej mzdy.

Výška odstupného:

 • 1 mesačný plat, pokiaľ pracovný pomer trval viac než 2 až 5 rokov
 • 2 mesačný plat, pokiaľ pracovný pomer trval 5 až 10 rokov
 • 3 mesačný plat, pokiaľ pracovný pomer trval 10 až 20 rokov
 • 4 mesačný plat, pokiaľ pracovný pomer trval viac ako 20 rokov

Neplatná výpoveď

Pokiaľ bol s Vami neplatne rozviazaný pracovný pomer, máte nárok náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku až do doby, kedy Vám zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo kým dôjde k platnému skončeniu pracovného pomeru.

Platná výpoveď od zamestnávateľa:

 • musí mať písomnou formou a musí obsahovať ďalšie náležitosti,
 • musí byť doručená druhej strane, v tomto prípade zamestnancovi,
 • a môže byť daná len zo zákona vymedzených výpovedných dôvodov

Ak dostanete neplatnú výpoveď, musíte, pokiaľ Vám to zamestnávateľ dovolí aj naďalej dochádzať na pracovisku a byť pripravená/ý k výkonu činnosti, ktorú máte v popise práce, aby bolo možné náhradu mzdy požadovať. Žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru je potom treba podať na súd do 2 mesiacov od doručenia neplatnej výpovedi.

Cestovné a stravné

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu má nárok na náhrady spojené s ňou ako napr. vreckové, náhradu cestovných výdavkov, či výdavkov za ubytovanie…

 • Stravné – jeho výška sa líši podľa diaľky cesty, a či bola uskutočnená v tuzemsku alebo v zahraničí
 • Náhrada preukázateľných cestných výdajov – letenky, cestovné lístky, benzín atď.
 • Ďalšie cestovné náklady – náhrada preukázateľných výdajov za ubytovanie, náhrada preukázateľných nutných vedľajších výdajov atď.

Choroba z povolania

Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere a kde pracoval za podmienok, z ktorých vznikla jeho choroba z povolania.

Sú to choroby vznikajúce nepriaznivým pôsobením chemických, fyzikálnych, biologických alebo iných škodlivých vplyvov.

Kedy ide o chorobu z povolania?

 • Ochorenia musia byť zo zoznamu chorôb z povolania, ktoré vydáva vláda
 • Mala by existovať preukázateľná súvislosť medzi chorobou a výkonom práce alebo prostredím, v ktorom ste pracovali
 • Chorobu z povolania Vám musí uznať špecialista v odbore pracovného lekárstva, ktorý Vám vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania

Jednorazové vyrovnanie

Klient má nárok na jednorazové vyrovnanie ak jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktorý dosiahol minimálne 10 % a maximálne 40 %. Suma jednorazového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Úrazová renta

Nárok na úrazovú rentu vzniká poškodenému, ak je jeho pokles pracovnej schopnosti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (napr. u zamestnanca pokles schopnosti vykonávať činnosť zamestnanca, ktorú vykonával do vzniku pracovného úrazu alebo počas ktorej naposledy pred zistením choroby z povolania pracoval za podmienok, z ktorých mu choroba z povolania vznikla) podľa posudku vydaného posudkovým lekárom sociálneho poistenia väčší ako 40% a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Základná suma úrazovej renty sa určí ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80% denného vymeriavacieho základu poškodeného určeného z príslušného rozhodujúceho obdobia a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

Jednorazové odškodnenie

Nárok má rodina poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Nárok sa poskytuje manželovi, manželke a nezaopatrenému dieťaťu poškodeného.

Ostatné pracovné nároky

Tak isto máte nárok na rehabilitačné, rekvalifikačné a aj na náhradu nákladov spojených s pohrebom. Alebo Vám nechce Váš zamestnávateľ zaplatiť nadčasy alebo Vám dlží nejaké peniaze? Nedostali ste mzdu za odpracovanú brigádu? Obráťte sa nás!

Napíšte nám a nenechajte sa obrať o peniaze! Pomôžeme Vám s tým!

Kontaktujte nás

V prípade že máte záujem o naše služby, alebo sa chcete len niečo opýtať, neváhajte nás kontaktovať.

info@narokyonline.sk
0850 888 111

Kontaktný formulár

  Vaše meno *
  Váš email *
  Vaše telefónne číslo
  Predmet
  Popis prípadu
  Príloha

  * povinný údaj

  Tento formulár je chránený pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.