1. Účel spracúvania osobných údajov:

  Účelom spracovania osobných údajov je obstarávanie potrebných podkladov pre klienta pri vymáhaní jeho nárokov pred subjektom zodpovedným za škodu, orgánmi verejnej moci, poisťovňami, lekármi a inými osobami. Spracúvanie osobitej kategórie osobných údajov je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Jedná sa o zmluvný vzťah v podobe príkaznej zmluvy v zmysle § 724 Občianskeho zákonníka. Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť.

 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 4. Zoznam osobných údajov:

  Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, adresa, bydlisko účastníkov, prípadne ich zákonný zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva. Rovnako aj všetky informácie o zdravotnom stave príkazcu, ktoré sú potrebné na vymoženie nároku od povinného subjektu, ku ktorému došlo pri nehode alebo úraze.

 5. Dotknuté osoby:

  Klienti spoločnosti SOS Global Partners, s.r.o. a ich zákonný zástupcovia, ďalší účastníci nehody.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:

  Klientsky spis je v spisovom archíve uchovávaný až do uplynutia skartačnej lehoty. Po zaplatení faktúry a finančnom usporiadaní pohľadávok a záväzkov sa klientsky spis uzatvorí a uloží do spisového archívu. Dátum uloženia spisu do archívu sa vyznačí na prvej strane spisového obalu, v protokole klientskych spisov a v menoslove klientov. Skartovať klientsky spis je možné až po uplynutí skartačnej lehoty. Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov. Skartačná lehota plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu archívu. Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu sa nevykonáva.

 8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

  Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Kategórie osobných údajov:

  Bežné osobné údaje v spojitosti s osobitnou kategóriou osobných údajov. Pri spracovaní osobitnej kategórie osobných údajov prevádzkovateľ uplatňuje výnimku, podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) nariadenia GDPR za účelom nevyhnutného preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov dotknutej osoby.

 11. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
  Tretie strany Právný základ
  Orgány činné v trestnom konaní Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
  Príslušný súd Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
  Súdny znalci, poisťovňa, zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  Znalec (nezdravotnícke a zdravotnícke zariadenie) a iné subjekty posudzujúce zdravotné podklady a iné podklady potrebné pre vymáhanie nárokov klienta. Osobné údaje sú poskytnuté na základe udeleného súhlasu alebo po ich anonymizovaní na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)