1. Účel spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov „cookies“ je vykonávané na základe Smernice 2002/58 ES Európskeho parlamentu (čl.25) a Rady a čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR za účelom poskytovania služieb a zlepšovania služieb, na vývoj nových služieb a na ochranu používateľov a poskytovanie efektívneho vyhľadávania obsahu a reklamy, rovnako ako na poskytovania webovej služby, ku ktorej používateľ – dotknutá osoba požaduje prístup, zlepšovanie služieb, a poskytovanie efektívneho vyhľadávania a reklamy. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie.

  Rozsah, doba a právny základ spracúvaných osobných údajov:

  IP adresa a iné údaje potrebné na používanie elektronických služieb

  Pri prístupe a používaní našich webových stránok sa zhromažďujú len osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

  • IP adresa požadujúceho počítača,
  • dátum a čas prístupu,
  • názov a URL prevzatého súboru,
  • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL),
  • použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.

  IP ADRESA:
  je to číslo, ktoré počítaču automaticky pridelí poskytovateľ internetových služieb. IP adresou sa predovšetkým chápe unikátny identifikátor zariadenia pripojeného do internetu alebo lokálnej siete. Jednoducho povedané, ide teda o identifikačný údaj počítača, telefónu, čí tabletu, avšak nie osoby. IP adresa sa identifikuje a zaznamená automaticky v serverových súboroch denníka vždy, keď používateľ navštívi stránku, a to spoločne s časom návštevy a navštívenými stránkami. IP adresa sa nepovažuje vždy sa osobný údaj, ale len vtedy, ak je možné prostredníctvom iných prostriedkov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii, identifikovať konkrétnu osobu. Statické IP adresy využívané fyzickými osobami - jednotlivcami je potrebné považovať za chránené osobné údaje; dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online služieb uchováva v súvislosti s prehliadaním obsahu jeho webového sídla zo strany dotknutej osoby, predstavuje pre takéhoto poskytovateľa služby (prevádzkovateľa) osobný údaj, ak má k dispozícii právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať dotknutú osobu, a to aj vďaka ďalším informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ internetového pripojenia dotknutej osoby (napr. prevádzkovateľ webu uchováva v rámci logovacích záznamov prevádzkový http/https denník). Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj aj v prípade, keď poskytovateľ on-line služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.). IP adresa sa nebude považovať za osobný údaj, ak IP adresa, ktorá je predmetom spracovania je pridelená k sieti, ktorú využíva veľký počet zariadení, a preto nie je možné identifikovať konkrétneho užívateľa zariadenia (napr. sieť LAN vo firme, v ktorej sú v sieti stovky počítačov využívané ešte väčším počtom užívateľov); ďalej ak je IP adresa anonymizovaná v technicky najskoršom možnom momente, pričom nikdy nedôjde k uloženiu IP adresy do pamäte pevného, príp. virtuálneho disku patriaceho a v individuálnom prípade nie je možné dosiahnuť identifikáciu konkrétneho užívateľa v dôsledku využívania služieb typu TOR v kombinácii s ďalšími faktormi (napr. vhodný typ a verzia prehľadávača s optimálnymi nastaveniami zákazu cookies a automatického mazania cache pamäte a histórie vyhľadávania, vypnutie všetkých lash/JAVA pluginov, modifikácia MAC adresy a pod.).

  PREHLIADAČ:
  Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, napríklad adresa MAC (Media Access Control), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, verzia operačného systému a typ a verzia webového prehliadača.

  IP ADRESA AKO OSOBNÝ ÚDAJ:
  Prevádzkovateľ nedisponuje prostriedkami na identifikovanie konkrétneho používateľa, pokiaľ tento pri návšteve webovej stránky nezadal ďalšie osobné údaje, ako napr. meno a priezvisko alebo kontaktný údaj. Nakoľko však súčasná európska judikatúra uvádza, že osoba je identifikovateľná aj vtedy, ak niekto iný (tretí subjekt) môže prostredníctvom iných právnych prostriedkov identifikovať dotknutú osobu, čiže táto osoba by mohla byť identifikovateľná aj nepriamo, môže byť v prípadoch, ak sa neposkytnú pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa iné osobné údaje, táto IP adresa považovaná za osobný údaj (t.j. ak existujú právne prostriedky umožňujúce poskytovateľovi on-line služieb obrátiť sa – najmä v prípade počítačových útokov – na príslušný orgán, aby tento orgán podnikol kroky potrebné na získanie daných informácií od poskytovateľa internetového pripojenia a na začatie trestných stíhaní).

  PRÁVNY ZÁKLAD:
  Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem prevádzkovateľa slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

  Cookies
  V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je dotknutá osoba informovaná o používaní cookies a o možnostiach zmeny nastavenia prehliadača pre prípad, že aktuálne nastavenie využívania cookies dotknutej osobe nevyhovuje.

  ČO SÚ SÚBORY COOKIE?
  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok netreba opätovne uvádzať.

  AKÉ COOKIES POUŽÍVAME A AKÁ JE ICH DOBA UCHOVANIA?
  V závislosti od druhu cookies a nastavení internetového prehliadača môžu byť trvalé alebo dočasné (po dobu, po ktorú je internetový prehliadač spustený, alebo po dobu určenú v jeho nastaveniach). Trvalé cookies pomáhajú pri identi kovaní zariadenia pri návšteve webových stránok a umožňujú zabrániť opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Permanentné súbory cookies zostávajú uložené v internetovom prehliadači dotknutej osoby až do ich manuálneho vymazania. Dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webových stránkach. Súbory cookies sa môžu vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné. Prevádzkovateľ využíva cookies Google Analytics. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými v počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránku používajú. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Pretože na tejto webovej stránke boli aktivované IP anonymizácie, IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb tykajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google ponúka rozšírenie pre webové prehliadače (Add-On), ktoré môžu zabrániť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google. Add-On sa môže na vlastné riziko prevziať z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať. Spoločnosť Google je navyše certifikovaná dohodou Privacy-Shield (ochrana súkromia) a ponúka v tomto smere záruku, že dodrží európske právo o ochrane osobných údajov https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Tieto webstránky ďalej používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

  AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE?
  Súbory cookie sa môžu kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú uvedené na stránke aboutcookies.org. Môžu sa vymazať všetky súbory cookie uložené v počítači a väčšina prehliadačov sa môže nastaviť tak, aby sa im znemožnilo ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete potrebné pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

  AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE?
  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

  IDENTIFIKÁCIA KONKRÉTNEHO POUŽÍVATEĽA NA ZÁKLADE SÚBOROV COOKIES, PRÁVNY ZÁKLAD
  Cookies sa môžu považovať za osobný údaj v prípade, ak je možné prostredníctvom nich a na základe určitých nastavení identifikovať konkrétnu osobu. Na základe informácií zo súborov cookies je možné za určitých okolností identifikovať a údaje z cookies priradiť ku konkrétnej osobe. Prevádzkovateľ tieto informácie z cookies získava výlučne len na základe súhlasu. Súhlas s používaním cookies a príslušné nastavenia sa udeľuje pri prvej návšteve webových stránok prevádzkovateľa. V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa za súhlas, na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. V závislosti od nastavení internetového prehliadača môže prevádzkovateľ udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej návšteve. Súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený, a teda aj keď ho dotknutá osoba neposkytne, môže stále navštevovať a používať webové stránky, on-line služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak používanie cookies sa zakážu alebo obmedzia, môže to mať dopad na funkčnosť a prístupnosť stránok a služieb prevádzkovateľa, a môže sa stať, že všetky alebo časť služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú prístupné.

  Príjemcovia osobných údajov v prípade, ak je možné on-line identifikátory považovať za osobné údaje
  V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom nie alebo právom členského štátu za príjemcov nepovažujú. V rámci výkonu vyšetrovacích právomocí je prevádzkovateľ povinní poskytnúť, resp. sprístupniť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, resp. orgánom prejednávajúcim priestupky, radu na ochranu osobných údajov SR, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom nie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

  Na základe čl. 6 ods. 1 písm. a), c), a f) nariadenia GDPR (podľa predchádzajúceho textu).

 3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

  Článok 25 Smernice Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).

 4. Zoznam osobných údajov:

  Meno, e-mailová adresa, IP adresa, informácie o službách, informácie ktoré sa získavajú z používania služieb dotknutých osôb.

 5. Dotknuté osoby:

  Používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

 6. Lehoty uloženia osobných údajov:

  Po dobu platnosti cookies, alebo ich odstránenia (vymazania) používateľom.

  Prevádzkovateľ využíva službu spoločnosti Google s názvom Google Analytics, ktorú si môže používateľ (dotknutá osoba) deaktivovať v nastaveniach.

 7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

  Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Z dostupných údajov (cookies), ktoré používateľ webovej stránky povolil prevádzkovateľovi spracovávať, sleduje a vyhodnocuje prevádzkovateľ aktivity používateľa na webovej stránke, prevádzkovateľ ich vykonáva ako svoj oprávnený záujem na základe ktorého má záujem ponúknuť používateľom webovej stránky lepšie nastavenie služieb alebo podpory a to aj pri nastaveniach priamej reklamy.

 8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

  Spoločnosť GOOGLE.

 9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

  Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. ezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 10. Kategória osobných údajov:

  Bežné osobné údaje.

 11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
  Tretie strany Právný základ
  Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (E ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  Iný prevádzkovateľ – na základe nastavenia webového prehliadača na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (E ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)